Üzleti feltételek

I. Általános szerződési feltételek vevők – fogyasztók számára

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1 A jelen ÁSZF első része (az első rész alkalmazásában a továbbiakban: "jelen ÁSZF") szabályozza az Eladó, azaz a Jurhan s.r.o. Zlatovská 2425, 911 05 Trencsén, Szlovák Köztársaság, cégjegyzékszám: 35 840 773, bejegyezve a Trencsén kerületi Városi Bíróság Üzleti nyilvántartásában, az Sa. részleg 29814/R. sz. bejegyzésébe (a továbbiakban: "Eladó") és a Vevő - Fogyasztó közötti adásvételi szerződésben résztvevő felek jogait és kötelezettségeit, amelynek tárgya az Eladó online üzletének weboldalán (a továbbiakban: "webáruház") történő áruvásárlás és értékesítés (a továbbiakban: "adásvételi szerződés" vagy "szerződés").

Az eladó elérhetősége és pontosabb azonosítása:

e-mail:

info@jurhan.hu

telefon:

+361 229 8361

Szervezet azonosító száma

47584360

Adónyilvántartási szám:

2023997778

Levelezési cím:

Jurhan s.r.o.
Zlatovská 2425
911 05 Trencsén
Szlovákia

 

Felügyelő hatóság:

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj (Szlovák Kereskedelmi Felügyelet)
Hurbanova 59, 911 01 Trencsén, Szlovákia
Odbor výkonu dozoru (Felügyeleti szakosztály)
info@soi.sk
phone: 032/6400 109
fax: 032/6400 108
www.soi.sk

1.2. Az Általános Szerződési Feltételek első részének értelmében az a vevő - természetes személy minősül fogyasztónak, aki nem vállalkozói tevékenysége, alkalmazotti jogviszonya vagy hivatása keretében jár el (a továbbiakban csak: "vevő") (az eladó és a vevő a továbbiakban együttesen szintén mint "szerződő felek“ vagy külön-külön mint "szerződő fél“).

2. A SZERZŐDŐ FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

2.1. Az eladó elsősorban a következőkre köteles:

 1. a megrendelt árut a megbeszélt mennyiségben és minőségben a vevőnek kézbesíteni és a megőrzéséhez és védelméhez szükséges módon becsomagolni vagy a szállításra előkészíteni, és
 2. legkésőbb az áruval együtt írásbeli vagy elektronikus formában átadni a vevőnek az áru átvételéhez és használatához szükséges minden okmányt, valamint a hatályos jogszabályok által előírt egyéb okmányokat.

2.2. Az eladó jogosult a kézbesített áru vételárának teljes megfizetését követelni a vevőtől.

2.3. Az eladó jogosult a rendeléstől elállni, ha készlethiány vagy az áru elérhetetlensége miatt az árut a jelen ÁSZF-ben meghatározott határidőn belül, vagy az e-shopban feltüntetett áron nem tudja a vevőnek kézbesíteni, amennyiben a vevővel nem egyezik meg pótteljesítésben.

2.4. A vevő elsősorban a következőkre köteles:

 1. átvenni az árut,
 2. megfizetni az eladónak a megegyezett vételárat szabályszerűen és a megegyezett esedékességén belül.

A vevőnek joga van az áru kézbesítésére a megegyezett mennyiségben, minőségben, időpontban és helyen.

3. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

3.1. Az adásvételi szerződés abban a pillanatban jön létre, amikor a vevő kötelező erejűen elfogadja a vevő adásvételi szerződés megkötésére irányuló javaslatát, amelyre a megrendelőlap kitöltésével kerül sor (a vevő által kitöltött és benyújtott adatlap, a továbbiakban csak: a „megrendelés").

3.2. A szerződéskötési javaslat kötelező jellegű elfogadását az eladó indokolatlan késedelem nélkül, általában a megrendeléstől számított két munkanapon belül köteles megtenni, miután leellenőrizte az áru elérhetőségét, az érvényes árakat és a vevő által kérvényezett szállítási dátumot. A kötelező érvényű elfogadás elektronikus levélben (e-mailben) történik "Megerősítve" vagy hasonló, szemantikailag azonos megjelöléssel. Amennyiben magasabb ár kerül megállapításra, az eladó a megrendelés visszaigazolása előtt felszólítja a vevőt, hogy el-e fogadja az ár módosítását az aktuális árjegyzék szerint. Az adásvételi szerződés csak akkor tekinthető megkötöttnek, ha a vevő beleegyezik az ármódosításba, és az eladó ezt követően visszaigazolja (elfogadja a megrendelést).

3.3. Amint az eladó nyilvántartásba veszi a megrendelést, automatikus visszaigazolás generált, amely a megrendelés elküldését követően haladéktalanul kézbesített a vevő e-mail címére és amely csupán tájékoztató jellegű, a célja a vevőt a megrendelés regisztrációjáról tájékoztatni, és nem minősül az eladó a szerződés megkötésére irányuló ajánlat kötelező érvényű elfogadásának.

4. A TERMÉK ÁRA ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEI

4.1. A Vevő köteles megfizetni az Eladónak az Áruk adásvételi szerződésben megállapított vételárát, beleértve az Áruk szállítási költségét és a kiegészítő szolgáltatások díját (a továbbiakban: "Vételár").

4.2. Minden termék ára forintban (HUF) értendő és az ÁFA-t tartalmazza.

4.3. Az áru árát és az áru kiszállításával járó összes költséget az adásvételi szerződés szerint online fizetheti nekünk bankkártyával, banki átutalással vagy utánvéttel. Amennyiben az áruért más fizetési módot is kínálunk, erről a vásárló a megrendeléskor (a „Megrendelés" rovatban, a „Fizetés választása" részben) tájékoztatást kap.

4.4. Az adásvételi nyilvántartási törvény értelmében az eladó köteles vásárlási bizonylatot kiállítani a vásárlónak. A beérkezett eladásokat legkésőbb 48 órán belül be kell jelenteni az adóhivatalban online, vagy műszaki hiba esetén.

4.5. Az áruk árából az általunk biztosított kedvezmények nem vonhatók össze egymással.

4.6. Elfogadjuk, hogy a számlákat elektronikusan küldjük ki az ügyfél e-mail címére.

4.7. Amennyiben az áruraktáron van, vállaljuk, hogy online kártyás fizetés esetén a kézhezvételtől vagy a fizetés visszaigazolásától számított tíz (10) napon belül kiszállítjuk az árut.

5. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

5.1. Az eladó köteles az árut indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül átadni a vevőnek, amennyiben a felek másként nem állapodtak meg. Ha az eladó az áru szállítási kötelezettségének a kitűzött határidőn belül nem tesz eleget, a vevő felszólítja őt az áru kézbesítésére további ésszerű határidőn belül, amelyet szintén a vevő határoz meg. Ha a vevő az eladót az áru átadásának eredeti időpontjától számított két hónapon belül nem szólítja fel az áru kézbesítésére a póthatáridőn belül, az ellenkező bizonyításáig az átadás megtörténtnek tekintendő.

5.2. Ha a vevő a szerződéstől való előzetes írásbeli elállás hiánya esetén nem veszi át az árut, az eladó jogosult a megrendelés kézbesítésével kapcsolatban felmerült tényleges költségek visszatérítésére.

5.3. A vevő köteles átvenni az árut személyesen, vagy egy harmadik személyt megbízni, hogy átvegye a nevében. Ha szükséges a szállítás megismétlése a vevő részéről felmerülő okokból (például a vevő vagy az általa megbízott harmadik személy nem érhető el a megbeszélt helyen).

5.4. A vevő jogosult az áru szállítási sértetlenségét az átvételkor haladéktalanul ellenőrizni. Amennyiben a vevő az áru átvételekor bármilyen szállítási, csomagolási károkat állapít meg, a vevő jogosult megtagadni az áru átvételét. Az áru károsodásáról a szállító vállalat köteles a vevő jelenlétében és a vevő kérésére káreseti jegyzőkönyvet felvenni. Az eladó a kézhez vett írásbeli kárbejelentés alapján, miután a káreseményt rendezte a fuvarozóval, biztosíthatja az áru hibájának elhárítását, kedvezményt a vételárból vagy javíthatatlan hibák esetén új árut szállíthat ki a vevőnek. A később benyújtott ilyen jellegű panaszokat bizonyítani kell.

5.5. Részletes és aktuális információk a szállítási lehetőségekről, valamint a szállítási feltételekről az e-shop Kiszállítási feltételek menüpontjában találhatók. Előfordulhat, bizonyos szállítási módok nem állnak rendelkezésre minden megrendelés számára. Az esetleges korlátozásokról a vevő a megrendelés során kap tájékoztatást.

6. TULAJDONJOG FENNTARTÁS ÉS KOCKÁZATÁTRUHÁZÁS

6.1. Az áru a vételár teljes kifizetéséig az eladó tulajdonát képezi. Az áru átadása személyes átvétellel történik, vagy csomagküldő szolgáltatás igénybevételével.

6.2. Az áru esetleges tönkremenetelének és elromlásának kockázata abban a pillanatban száll át a vevőre, amikor az árut átveszi az eladótól vagy a fuvarozótól. Az átadás akkor is megtörténtnek tekintendendő, amikor az eladó a vevő számára lehetővé teszi az áru feletti rendelkezést, és a vevő nem veszi át.

7. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT FOGYASZTÓK SZÁMÁRA

7.1. Az áru meghibásodásáért az eladó felelős, a vevő pedig köteles annak bármilyen hibájára vonatkozó panaszt haladéktalanul benyújtani az eladónak.

7.2. A panaszok kezelésére ez a Panaszkezelési szabályzat fogyasztók számára (a továbbiakban csak: „Panaszkezelési szabályzat”) az irányadó.

7.3. A jótállás joga kizárólag arra az árura gyakorolható, amely hibát mutat ki, a jótállás hatálya alá tartozik és amely az eladó e-shopján keresztül került megvásárlásra.

7.4. A jótállási időtartam alatt a vevő jogosult a hiba ingyenes elhárítására az áru visszaszolgáltatása után, beleértve annak minden tartozékát.

7.5. Az írásban, papíron vagy elektronikus formában benyújtott reklamációkat az eladó haladéktalanul kezeli. Ha az áru hibás, a vevő jogosult reklamációt benyújtani az eladónak a panaszbejelentő nyomtatvány kitöltésével és annak elektronikus úton történő eljuttatásával.

7.6. A vevő a panasztételhez való jog gyakorlása során köteles igazolni, hogy az árut az eladótól vásárolta, valamint a jótállás érvényességét. Továbbá a vevő köteles pontosan feltüntetni az áru hibáinak típusát és mértékét.

7.7. Az a nap minősül a reklamációs ügyintézés kezdetének, amikor a vevő az eladónak kézbesíti:

 1. a kitöltött panaszbejelentő nyomtatványt.

7.8. A panaszbejelentő nyomtatvány jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képezi, és a vevő elektronikusan is kitölheti és benyújthatja ezen a linken: https://www.jurhan.hu/reklamacio

7.9. Az eladó a hiba elhárítása helyett mindig kicserélheti a hibás árut hibamentes árura, ha ez nem okoz komoly kellemetlenséget a vevőnek.

7.10. Az ingyenes garanciális javításra való jogosultság elévül:

 1. ha a vevő nem bizonyítja, hogy a hibás árut az eladótól vásárolta,
 2. ha a vevő nem jelenti az áru átvétele idején nyilvánvaló hibákat,
 3. miután az áru jótállási ideje lejárt,
 4. ha az áru mechanikai károsodását a vevő okozta,
 5. az áru vevő által véghezvitt módosítása esetén (hajlítás, vágás, rövidítés, fúrás stb.), ha az árut nem ilyen átalakításra szánták, és a hiba az átalakítás következtében keletkezett,
 6. az áru olyan körülmények között történő felhasználása vagy tárolása esetén, amelyek a hőmérséklet, páratartalom, vegyi vagy mechanikai hatásainak köszönheteőn a természetes környezettől eltérők,
 7. az áru szakszerűtlen kezelése, működtetése vagy elhanyagolt gondoskodás esetén,
 8. ha az áru meghibásodását természetes elhasználódás, véletlen károsodás vagy kiszámíthatatlan minőségromlás okozta.

7.11. Az eladó köteles a panaszt feldolgozni és a reklamációs ügyintézést az alábbi módszerek egyikével lebonyolítani:

 1. a megjavított áru átadásával
 2. az áru cseréjével
 3. az áru vételárának visszatérítésével
 4. megfelelő kedvezmény kifizetésével az áru árából
 5. a reklamáció indokolt elutasításaval.

7.12. Az eladó köteles a reklamációs ügyintézés módjáról és a reklamáció lebonyolításáról a vevőnek írásbeli okiratot kiállítani, legkésőbb a panasz előterjesztésétől számított 30 napon belül.

7.13. A reklamációnak a vételár visszatérítésétől eltérő módon történő rendezését követően az eladó a vevőnek visszaküldi a reklamált árut, vagy csereárut kézbesít

7.14. A jótállás időtartama 24 hónap (a továbbiakban csak: "jótállási idő"), feltéve, hogy konkrét esetekben más jótállási idő nincs meghatározva, és azzal a nappal kezdődik, amikor a vevő az árut átvette. A jótállási idő lejártával a jótálláshoz fűződő jog elévül.

7.15. Az hibás áru új árura való cserélésének esetében a jótállási idő kezdetének az új áru átvételének napja minősül. Ugyanez vonatkozik a termékgarancia hatálya alá tartozó alkatrészek cseréjére is.

7.16. Ha elhárítható hibáról van szó, a reklamációt a vevő döntésétől függően a hiba elhárításával vagy az áru cseréjével rendezzük.

7.17. Ha elháríthatatlan hibáról van szó és a meghibásodás akadályozza az áru rendeltetésszerű használatát, a vevőnek joga van az árut kicseréltetni, vagy elállni a szerződéstől. Ugyanezek a jogok illetik meg a vevőt olyan elhárítható hiba esetén, amely a kijavítását követően megismétlődik (több mint kétszer), vagy nagyobb számú hiba esetén (kettőnél több), ami következtében a vevő nem tudja rendeltetésszerűen használni az árut.

7.18. Ha egyéb elháríthatatlan hibáról van szó, a vevő jogosult megfelelő kedvezményre az áru vételárából, miközben a kedvezmény mértéke a felek megállapodása alapján kerül meghatározásra.

7.19. A panaszkezelés csak a panaszbejelentésen feltüntetett hibákra vonatkozik.

7.20. Ha az eladó a reklamációs ügyintézést a panasz indokolt elutasításával rendezi, felajánlhatja a vevőnek a hiba elhárítását a vevő költségére. A vevő nem köteles ilyen ajánlatot elfogadni.

7.21. Ha az eladó a reklamációs ügyintézést a panasz indokolt elutasításával rendezi, és a vevő a reklamáció végeredményével nem ért egyet, bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

8. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE ÉS VÉDELME

Az eladó megtette a megfelelő intézkedéseket a személyes adatok kezelése érdekében a Szlovák Köztársaság Tt. 18/2018 sz. a személyes adatok védelméről szóló módosított és kiegészített törvény értelmében, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016. április 27-i 2016/679-es rendelete értelmében, amely a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szól (Általános adatvédelmi rendelet ) (GDPR). A vásárló kijelenti, hogy személyes adatai kezeléséről tudomást szerzett, és az erre vonatkozó szabályok az alábbi linken találhatók: https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/35840773/en/basic-information.

9. ELÁLLÁS A SZERZŐDÉSTŐL

9.1. Az eladó jogosult a rendeléstől elállni, ha készlethiány vagy az áru elérhetetlensége miatt, vagy ha a szerződésben megjelölt áru gyártója, importőre vagy szállítója megszüntette a gyártást vagy más jelentős változtatást hajtott végre, amely megakadályozza az eladó kötelezettségeinek teljesítését, vagy ha vis maior okok következtében a jelen ÁSZF-ben meghatározott határidőn belül, vagy az e-shopban feltüntetett áron minden tőle ésszerűen megkövetelhető erőfeszítés ellenére sem tudja az árut a vevőnek kézbesíteni, amennyiben a vevővel nem egyezik meg pótteljesítésben. Az eladó köteles erről a tényről a vevőt indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni, és a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően az összes vevő által kifizetett vételárat a vevőnek visszatéríteni. Ez nem érinti a szerződő felek azon jogát, hogy pótteljesítésben vagy árcsökkentésben állapodjanak meg.

9.2. A vevő a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat az adásvételi szerződéstől. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi, vagy

 1. abban az esetben, ha a fogyasztó által egy megrendelésben megrendelt áruk külön kerülnek kiszállításra, az utoljára kézbesített áru átvételekor,
 2. abban az esetben, hogy az áru több részből vagy darabból áll, az utolsó alkatrész vagy az utolsó darab átvételének pillanatában,
 3. abban az esetben, hogy az áru ismételten kézbesített a meghatározott időszakon belül, az első kiszállított cikk átvételének pillanatában.

9.3. A vevőnek jogában áll elállni a szerződéstől, amelynek tárgya áru kézbesítése, még a szerződéstől való elállási határidő kezdete előtt is.

9.4. A vevő a szerződéstől való elállási jogát papíron vagy más tartós adathordozón rögzített nyilatkozat útján, vagy a következő címre beküldött nyomtatvány által gyakorolhatja:

FROGMAN s.r.o. / 28564B
FLK-Magyar Posta - Sikátorpuszta Hrsz.: 5453/18
Fót 2151
Magyarország

9.5. Az elállási űrlap a szerződéstől való elálláshoz a jelen ÁSZF 2. számú mellékletét képezi, és ennek kitöltésére és elektronikus benyújtására ez a link is használható: https://www.jurhan.hu/termek-visszaterites.

9.6. A vevő az elállási határidő kezdete előtt is jogosult elállni a szerződéstől, amelynek tárgya az áru szállítása. Az elállásra jogosító határidő betartottnak minősül, ha fogyasztó az elállási űrlapot legkésőbb az elállási határidő utolsó napjáig benyújtja az eladóhoz. Az elállási jog gyakorlásával kapcsolatos bizonyítás a vevőt terheli.

9.7. Az eladó az elállási űrlap beérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a vevőnek az általa a szerződés alapján vagy azzal összefüggésben kifizetett valamennyi összeget, beleértve a szállítási díjat, a postaköltséget és egyéb költségeket és díjakat; ez nem érinti az eladó bekezdés szerinti jogát. Az eladó nem köteles a fogyasztó többletköltségét megtéríteni, ha a fogyasztó kifejezetten az eladó által kínált legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott. A többletköltség a fogyasztó által választott szállítási költség és az eladó által kínált legolcsóbb szabványos szállítási mód költségei közötti különbözet.

9.8. Ha a vevő a vételárat utánvéttel fizette ki, azaz az áru átvételekor fizette ki a vételárat a fuvarozónak, az eladó nem téríti vissza a vevőnek a vevő által e fizetési mód alkalmazásáért fizetett díjat. Az utánvétes fizetés olyan szolgáltatás, amelyet teljes egészében az eladó nyújt, aki felkéri a fuvarozót, hogy szállítsa el az árut és a portékát a vevőnek, és vegye fel az utánvétes összeget.

9.9. Az eladó az összes vevő által kifizetett vételárat visszatéríti a vevő által eredetileg használt fizetési módon, hacsak a felek másként nem állapodnak meg (pl. átutalással a vevő által megjelölt bankszámlára), és ha a vevőt semmilyen többletdíj nem terheli.

9.10. Amennyiben a fogyasztó élni kíván a jogával és eláll a szerződéstől, amelynek tárgya áru értékesítése, az eladó mindaddig nem köteles a vevőnek visszatéríteni a pénzösszeget, amíg a vevő nem szolgáltatta vissza az árut, vagy amíg a vevő nem igazolja az áru visszaküldését az eladónak, kivéve, ha az eladó az árut személyesen vagy az általa meghatalmazott személyen keresztül javasolja átvenni.

9.11. Abban az esetben, ha a vevő eláll a szerződéstől, és az árut használt vagy sérült állapotban kézbesíti az eladónak, vagy az áru értéke csökkentett az áru olyan kezeléséből kifolyólag, amely túllépi olyan bánásmód keretét, amely az áru tulajdonságának és működőképességének megállapításához szükséges, az eladó jogosult a vevővel szemben kártérítésre az áru javításához és az eredeti állapotába való visszaállításához szükséges értékben. Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, az eladó azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból eredő anyagi kár megtérítését.

9.12. Abban az esetben, ha az elállási űrlap nem a visszaküldott áruhoz csatolt, és a felek az áru visszaküldésének más módjában nem állapodnak meg, a vevő köteles az árut, a tartozékait és a hozzátartozó dokumentációt beleértve, indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállási űrlap megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni az alábbi címre:

FROGMAN s.r.o. / 28564B
FLK-Magyar Posta - Sikátorpuszta Hrsz.: 5453/18
Fót 2151
Magyarország

9.13. A vevő viseli az áru visszaküldésének költségeit az eladóhoz vagy az eladó által az áru átvételére meghatalmazott személyhez. Az áru visszaküldésének költsége általában az áru jellemzőitől (méretei, súlya), a távolságtól és a kiválasztott szállítási módtól függ, és megközelítőleg megfelel a Kiszállítási feltételek szekcióban felsorolt költségeknek, azaz az áru a vevőhöz való kézbesítése során szokásosan felmerülő költségeknek.

9.14. A Vevő az elállási nyilatkozaton keresztül kérheti az Eladót, hogy az árut fuvarozó segítségével vegye át. Ebben az esetben a Vevő az áru visszaküldésének költségeit csak az áru átvételének helye szerinti országban, a belföldi fuvarozás árával megközelítőleg megegyező összeg erejéig viseli - figyelembe véve az áru típusát, méreteit és súlyát is a költség összegének meghatározásakor. Ezt az összeget a Vevőnek az elállási nyilatkozaton kell feltüntetni, és a Vevő az áru átvételének kérésével elfogadja a díj összegét. Az Eladó jogosult megtagadni az áru átvételét olyan országból, amely nem azonos azzal, ahová az árut szállították. E cikk egyéb rendelkezései nem érintettek.

10. ALTERNATÍV VITARENDEZÉS

10.1. A vevő - fogyasztó jogosult alternatív vitarendezési módot alkalmazni, az eladóhoz fordulva jogorvoslatért, ha nem volt megelégedve a reklamációs ügyintézés lebonyolításával és a panaszeljárás végeredményével, vagy úgy véli, hogy az eladó megsértette a jogait. Ha az eladó ezen jogorvoslati kérelemre elutasító módon válaszol, vagy nem válaszol a kérelem benyújtásától napjától számított 30 napon belül, a vevőnek – fogyasztónak joga van alternatív vitarendezés kezdeményezésére irányuló javaslatot benyújtani az alternatív vitarendezési testületnél. Az alternatív vitarendezési testületek a § 3 a módosított és kiegészített Tt. 391/2015 számú az alternatív vitarendezésről szóló törvény által meghatározott hatóságok és meghatalmazott jogi személyek, (a továbbiakban: az „AVR törvény“), nevezetesen a Slovenská obchodná inšpekcia (Szlovák Kereskedelmi Felügyelet) vagy más, a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma által vezetett AVR-testületek listáján szereplő illetékes jogalany (a lista ezen az oldalon érhető el: www.mhsr.sk), és a vevő - fogyasztó jogosult kiválasztani, hogy a fent említett alternatív vitarendezési szervezetek közül melyikhez fordul. A vevő - fogyasztó az indítvány benyújtásakor az Alternatív vitarendezési törvény 12. §-a szerint jár el. Az indítványnak tartalmaznia kell az eladó e-mail elérhetőségét: szia@jurhan.hu. Alternatív vitarendezéssel megoldható a fogyasztói szerződésből eredő jogvita a vevő – fogyasztó és az eladó között.

10.2. A vevők – fogyasztók jogosultak igénybe venni egy online vitarendezés eszközt, ahol vitáikat az általuk választott nyelven rendezhetik. Az online vitarendezési platform a vevő - fogyasztó vitája megoldására itt érhető el: http://ec.europa.eu/consumers/odr//.

11. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11.1. Jelen ÁSZF 202.07.01-én készültek, és a legutóbbi módosítás dátuma 2023.07.25. Az eladó fenntartja a jogot, hogy ezen ÁSZF-et bármikor megváltoztathatja és/vagy módosíthatja. A szerződő felek közötti jogviszonyra minden esetben a megrendelés benyújtásának időpontjában érvényes és hatályos ÁSZF az irányadóak.

11.2. A jelen ÁSZF szlovák nyelven készültek. A jelen ÁSZF bármely idegen nyelvre történő fordítás esetén a szlovák nyelvű változat mindig elsőbbséget élvez egy másik nyelvű változattal szemben.

11.3. Abban az esetben, ha az adásvételi szerződés írásbeli formában van megkötve, bármilyen változtatást írásbeli formában szükséges véghezvinni. A szerződő felek megállapodtak abban, hogy a köztük lévő kommunikáció elsősorban e-mailek és levelek útján történik.

11.4. A szerződő felek közötti jogviszonyokra az alábbiak az irányadóak: a szerződés, a jelen ÁSZF, a módosított és kiegészített Tt. 40/1964 sz. törvény előírásai, az elektronikus kereskedelemről és a Tt. 128/2002 sz. a belpiac fogyasztóvédelmi célzatú állami ellenőrzéséről szóló törvény, valamint a módosított Tt. 284/2002 sz. törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló módosított és kiegészített Tt. 22/2004 sz. törvény előírásai, valamint a fogyasztóvédelemről és a módosított Szlovák Nemzeti Tanács által kiadott Tt. 372/1990 sz. szabálysértési törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény előírásai, a módosított és kiegészített Tt. 18/2018 sz. a személyes adatok védelméről és egyes törvények módosításáról szóló törvény előírásai, a Tt. 102/2014 sz. a fogyasztó védelméről az áru távértékesítése során vagy távúton kötött szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szerződés esetén és egyes törvények módosításáról szóló törvény előírásai és a Szlovák Köztársaság egyéb általánosan kötelező érvényű jogszabályai.

11.5. Abban az esetben, ha a jelen ÁSZF és az adásvételi szerződés között ellentmondás mutatkozik, az adásvételi szerződés rendelkezései az irányadóak. Abban az esetben, ha kétségek merülnek fel annak a szerződésnek a tartalmával kapcsolatban, amelynek a vevő - fogyasztó a részese, vagy a jelen ÁSZF-el kapcsolatban, beleértve azok mellékleteit is, a vevő - fogyasztó számára kedvezőbb értelmezés az irányadó.

11.6. A szerződő felek minden tőlük elvárhatót megtesznek annak érdekében, hogy a jelen ÁSZF-ből, a szerződésből vagy az azzal kapcsolatos bármely közöttük felmerülő vitás kérdések, viták, igények tárgyalásos úton megegyezéssel rendezhetőek legyenek. Amennyiben a szerződő felek a jelen ÁSZF-ből vagy a szerződésből eredő vitás kérdéseket, ideértve az érvényességével, értelmezésével vagy felmondásával kapcsolatos vitát is, nem rendezik békés úton, az ilyen jogvita rendezésére a szlovák bíróságok kizárólagos illetékessége alá tartozik. Ez nem érinti a nemzetközi szerződések más bíróságok joghatóságára vonatkozó rendelkezéseinek érvényességét.

Adatvédelmi beállítások

Sütiket használunk, hogy javítsuk a weboldal látogatottságát, elemezzük a teljesítményét és adatokat gyűjtsünk a használatáról. Ehhez harmadik fél eszközeit és szolgáltatásait is használhatjuk, és az összegyűjtött adatokat továbbíthatjuk az EU-ban, az Egyesült Államokban vagy más országokban működő partnereinknek. A "Minden cookie elfogadása" gombra kattintva Ön hozzájárul ehhez a feldolgozáshoz. Az alábbiakban részletes információkat talál, vagy módosíthatja a beállításait.

Adatvédelmi irányelvek

Részletek megjelenítése
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Bejelentkezés